Promisiune bilaterala de vanzare

Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare, este actul juridic prin care ambele părţi se obligă să încheie (în viitor) un contract de vânzare-cumpărare. Deci, în această situaţie, nu există un promitent şi un beneficiar anume (sau se poate înţelege că fiecare dintre părţi pot fi, în acelaşi timp, şi promitent şi beneficiar).

Promisiunea de vânzare-cumpărare nu dă naştere unor obligaţii cu executare succesivă, neputându-se discuta despre prestaţii succesive în timp şi care s-ar prescrie prin prescripţii deosebite.

în practică, datorită frecvenţei sale, promisiunea bilaterală de a contracta este denumită uzual „antecontract”.

în materia analizată, frecvent s-au pus întrebările:

– în ce măsură poate antecontractul determina perfectarea, în viitor, a contractului preconizat (urmărit de părţi)?

– vânzarea încheiată de promitentul-vânzător cu un terţ (şi, deci, cu neres-pectarea obligaţiilor asumate în antecontract) este valabilă?

Răspunzând la întrebările de mai sus, precizăm că, în situaţia în care promi-tentul-vânzător nu îşi execută obligaţia asumată în antecontract’ (de a vinde lucrul promitentului-cumpărător), soarta lucrului este diferită după cum acesta se mai află sau nu în patrimoniul promitentului-vânzător. Astfel:

– în cazul în care promitentul-vânzător nu şi-a respectat obligaţia asumată în antecontract şi a vândut lucrul unei alte persoane, vânzarea încheiată cu o terţă persoană este valabilă, iar vânzătorul nu poate fi obligat (pentru paguba pricinuită promitentului-cumpărător) decât la daune-interese compensatorii-,

– în cazul în care lucrul se află în patrimoniul vânzătorului (nu a fost vândut altei persoane), la cererea promitentului-cumpărător, instanţa îl poate obliga pe promi-tentul-vânzător, care „refuză, nejustificat, să încheie contractul promis, ” să-şi respecte obligaţiile asumate chiar şi fără acordul luP.

Dreptul promitentului (vânzător sau cumpărător) la acţiune se prescrie în termen de 6 luni de la data la care contractul trebuia (şi putea fi) încheiat (art. 1669 alin. 2 Noul Cod Civil).

Vezi mai jos cum arata o promisiune bilaterala de vanzare:

Exemplu Promisiune bilaterala de vanzare

Model de promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare

 

          Între subsemnaţii:

  1. ………………………………………….. (P–V), domiciliat în ………………………………………… CNP ………………………………………………….…., în calitate de promitent-vânzător şi
  2. ………………………………………….. (P-C), domiciliat în ………………………………………… CNP ………………………………………………….…., în calitate de promitent-cumpărător

          a intervenit prezenta promisiune bilaterală de vânzare în următoarele condiţii:

Subsemnatul (P-V) promit să vând lui (P-C) imobilul proprietatea mea situat în ………………………………………………………………………. înscris în Cartea Funciară  a localităţii …………………….cu nr. ………………………..cadastral ………………… dobândit în baza ……………………………………………………………………………………………………………………………….[1]

          Subsemnatul (P-C) promit să cumpăr de la P-V imobilul mai sus arătat.

          Preţul stabilit de noi părţile contractante este de ………….., sumă din care, eu (P-V) am primit de la (P-C) suma de ……………. .astăzi data autentificării, iar diferenţa de ……………. urmează să-mi fie achitată la data autentificării contractului de vânzare care urmează a se perfecta la termenul .…../……../………….

          Diferenţa de preţ neîncasată nu este producătoare de dobânzi, astfel încât urmează să fie plătită la valoarea ei nominală.

          Solicităm notarea antecontractului de vânzare în Cartea Funciară a imobilului în temeiul art.906 Cod civil.

          Noi, părţile am luat cunoştinţă că dacă una dintre noi refuză să-şi execute obligaţia de a încheia contractul de vânzare la termenul stabilit, cealaltă parte este îndreptăţită să solicite instanţei de judecată pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract de vânzare, caz în care va suporta şi toate cheltuielile ocazionate de proces.

          Dacă (P-V) nu-şi îndeplineşte promisiunea de a încheia contractul de vânzare, subsemnatul (P-C) voi avea dreptul, ca la termenul fixat prin antecontract pentru autentificare să solicit înscrierea în cartea funciară în favoarea mea a unei ipoteci legale asupra imobilului, pentru restituirea sumei plătite în baza antecontractului potrivit art.2386 pct.2 Cod civil.

          Tehnoredactat la ………/………./…………, în …… exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial,  un exemplar pentru Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară, iar………. exemplare s-au eliberat părţilor.

          Promitent-vânzător,                                       Promitent-cumpărător,

[1]Se vor menţiona actele de proprietate.


DOWNLOAD

Comentarii