Procura generala acte de studii/stare civila

In cazul in care un cetatean roman aflat peste granite are nevoie de actele de studii sau de stare civila si nu se poate intoarce personal in tara de origine, acesta poate intocmi o procura generala acte de studii/stare civila prin care va imputernici o alta persoana, denumita mandatar, sa procedeze in vederea obtinerii actelor necesare. Conform acestei procuri, mandatarul va avea dreptul de a semna toate actele necesare pentru a isi indeplini cauza, semnatura sa fiind opozabila cu cea a titularului actelor.

Vezi mai jos cum arata o procura generala acte de studii/stare civila:

Exemplu Procura generala acte de studii/stare civila

Anexa nr. 32

Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5286

S-a cerut autentificarea prezentului înscris:

PROCURĂ GENERALĂ (procurarea de acte de studii/stare civilă)

 

Subsemnatul/a_________________________________________, născut/ă

la data de______________, în__________________________________________,

cu domiciliul în______________________________________________________,

identificat prin ______________________________________________________,

având codul numeric personal__________________________________________,

împuternicesc pe____________________________________________________,

născut/ă la data de_________________, în _______________________________,

domiciliat/ă în _______________________________________________________,

identificat/ă prin _____________________________________________________,

având codul numeric personal__________________________________________,

să mă reprezinte în faţa instituţiilor publice şi faţă de particulari, pentru a-mi susţine drepturile şi interesele în legătură cu eliberarea şi ridicarea actului (de stare civilă/studii).

Pentru aducerea la îndeplinire a prezentului mandat, mandatarul meu va semna pentru mine oriunde va fi necesar, semnătura sa fiindu-mi opozabilă.

Redactată astăzi_______________,la Ambasada/Consulatul General al României la ______________, în ____exemplare, din care____exemplare s-au eliberat părţilor.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001.

 

Semnătura________________

Urmează încheierea de autentificare, pe verso


DOWNLOAD

Comentarii