Procura de ridicare pensie din cont

Vezi mai jos cum arata o procura de ridicare a pensiei din cont:

Exemplu Procura de ridicare pensie din cont

Procura de ridicare pensie din cont

 

Subsemnatul ………………………………. cetăţean ……………., născut la data de ……………………….., în localitatea ……………………………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………….., str. …………………. nr. ………, bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ …………………….., posesor al ……….., seria ……….. nr. …………………… eliberat de …………………….. la data de ……/…../………., cod numeric personal …………………….,

Împuternicesc prin prezenta pe …………………….. cetăţean ………………………, născut la data de …../…../………, în localitatea ……………………………., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în …………………………, str. ………………………. nr. …………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ……………………………, posesor al ………….., seria …………… nr. …………………….. eliberat de ………………………. la data de …../…./……, cod numeric personal ………………………………………….,

          Să mă reprezinte, cu depline puteri, în faţa Oficiului de pensii competent, precum şi în faţa celorlalte autorităţi ale administraţiei publice, pentru întocmirea tuturor formalităţilor de stabilire/recalculare a pensiei pentru limită de vârstă.

           In acest scop, mandatarul meu este împuternicit să efectueze orice operaţiuni în/şi din contul meu curent nr. ………………………… deschis la ……………………. şi să semneze, în numele meu şi pentru mine, atât pentru încasarea sumelor de bani curente sau/şi restante, precum şi oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat şi, totodată, să confirme extrasele de cont pe perioada cât îmi va ridica pensia mea din cont.

           Totodată, mandatarul meu are obligaţia de a anunţa Oficiului de Pensii orice modificare intervenită în situaţia mea ca pensionar.

           În îndeplinirea prezentului mandat, împuternicitul meu va semna în numele meu şi pentru mine, oriunde şi orice va fi necesar, în limitele prezentului mandat, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.

Redactată şi editată/dactilografiată în ………… exemplare, la ………….., astăzi, data autentificării.

S-au eliberat părţilor ………………. exemplare.

MANDANT

____________________________


DOWNLOAD

Comentarii