Imputernicire notariala de vanzare sau donatie auto

Vezi mai jos cum arata o imputernicire notariala de vanzare sau donatie auto

Exemplu Imputernicire notariala de vanzare sau donatie auto

Imputernicire

 

 

            Subsemnatul ………………………………………………………………… cetăţean ……………………………….., născut la data de ………………………………, în localitatea …………………………………, de sex ………………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al …………………………, seria …………… nr. …………………….. eliberat de …………………………….. la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………., împuternicesc prin prezenta pe ………………………………………………………. cetăţean ………………………., născut la data de …………………………….., în localitatea …………………………………., de sex ………………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al ……………………….., seria …………… nr. …………………….. eliberat de ……………………………… la data de ……………………………………….., cod numeric personal …………………………………………………, ca în numele meu şi pentru mine să cumpere un …………….., marca …………………………………………… tipul ……………………………….. la libera sa apreciere.

            În acest scop, mandatarul meu este împuternicit să semneze actul de vânzare-cumpărare, să achite vânzătorului preţul care va fi necesar, dar nu păgubitor pentru mine şi să plătească toate taxele ocazionate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

            Totodată, mandatarul meu mă va reprezenta la Registrul Auto Român pentru efectuarea verificărilor, la organele de poliţie rutieră pentru înmatricularea acestuia, precum şi la organele financiare competente pentru înscrierea autovehiculului în evidenţele fiscale.

            Consimt ca autoturismul să fie înscris în circulaţie pe numele meu, mandatarul meu putând ridica certificatul de înmatriculare, precum şi plăcuţele cu numerele de înmatriculare ale autovehiculului.

            Pentru aducerea la îndeplinire a prezentului mandat, mandatarul meu va semna în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.

            Redactată şi editată/dactilografiată în ……….. exemplare, la ………….., astăzi, data autentificării.

            S-au eliberat părţilor ……………….. exemplare.

MANDANT

 


DOWNLOAD

Comentarii