Contract de voluntariat

Atunci cand o persoana incepe sa presteze servicii pentru o companie, cele doua parti sunt obligate sa intocmeasca un contract individual de munca sau in cazul in care activitatea nu este platita, se va intocmi un contract de voluntariat.

Vezi mai jos cum arata un contract de voluntariat:

Exemplu Contract de voluntariat

 

 

Institutia __________________

CONTRACT DE VOLUNTARIAT

  1. ________, incheiat astazi, ___/___/______

 

intre ________________________________________, cu sediul in ___________________________, str. ______________________, nr. ___, reprezentat prin domnul (doamna) ______________________, in calitate de ______________________________

si

domnul (doamna) ________________________, fiul (fiica) lui _________ si al/a ________., nascut/nascuta in anul ______, luna ________, ziua ____, in judetul ___________________________,   comuna/orasul ____________________, domiciliat/domiciliata in judetul ________________,  localitatea _____________________,   str. ______________________nr. _____., bl. ___, sc. ___, et. __, ap. __, posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria _____ nr. _____________, eliberat/eliberata de ___________ la data de __/___/______, CNP _________________________ , absolvent/absolventa al/a ________________________, de profesie ____________________________, cu o vechime de ___ ani, in calitate de _________________,

se incheie prezentul contract de voluntariat.

 

  1. Durata contractului de voluntariat

 

Contractul se incheie pe durata _________, urmand ca _____________________ (voluntarul) sa inceapa activitatea la data de ___/___/______ .

 

  1. Domeniul de activitate si zona de desfasurare a activitatii

 

  1. __________________________________ (voluntarul) este abilitat sa constate si sa informeze __________________________________ (institutia) asupra celor constatate privind _______________________________________________________________________________

 

  1. Zona de activitate a _______________ (voluntarului) este ________________________________

 

III. Obligatiile voluntarului

 

Sa sesizeze in cel mai scurt timp posibil __________________ (institutia) asupra oricaror aspecte negative care pot avea un impact negativ asupra zonelor de activitate.

Sa indeplineasca sarcinile primite din partea beneficiarului voluntariatului.

Sa pastreze confidentialitatea informatiilor la care are acces in cadrul activitatii de voluntariat.

Sa participe la cursurile de instruire organizate, initiate sau propuse de beneficiarul voluntariatului.

Sa ocroteasca bunurile pe care le foloseste in cadrul activitatii de voluntariat.

Sa depuna rapoarte periodice cu privire la aspectele mai importante semnalate.

Sa participe in calitate de martor in momentul incheierii procesului-verbal de constatare si sanctionare a faptelor contraventionale sesizate de acesta.

 

  1. Drepturile voluntarului

 

Sa participe activ la elaborarea si derularea programelor conform prevederilor contractului incheiat.

Sa desfasoare activitati in concordanta cu pregatirea sa profesionala.

Sa beneficieze de titluri onorifice, decoratii si premii, in conditiile legii.

 

  1. Obligatiile generale ale beneficiarului voluntariatului

 

Sa asigure desfasurarea activitatii voluntarului, in conditiile legale de protectie a muncii, in functie de natura si caracteristicile activitatii respective.

Sa elibereze certificatul nominal care sa ateste calitatea de voluntar.

Activitatea voluntarului se va desfasura fara sa afecteze sanatatea si resursele psihofizice ale acestuia.

Sa organizeze periodic cursuri de instruire pentru voluntari.

Sa evalueze periodic activitatea voluntarului si, in functie de evenimentele deosebite semnalate de acesta, sa ii atribuie titluri onorifice, decoratii si premii, in conditiile legii, cu ocazia unor evenimente deosebite privind activitatea pe care o desfasoara.

Beneficiarul voluntariatului va analiza cele sesizate de voluntar si va lua masurile ce se impun.

 

  1. Alte obligatii

 

Voluntarul se obliga fata de ___________________________ (institutia) sa presteze activitatea fara a obtine o contraprestatie materiala.

 

VII. Alte clauze stabilite de parti

 

___________________________________________________________________________________.

 

VIII. Dispozitii finale

 

In executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordoneaza conducerii persoanei juridice cu care a incheiat contractul.

Executarea obligatiilor contractuale ce revin voluntarului nu se poate face prin reprezentare.

Raspunderea pentru neexecutarea sau pentru executarea necorespunzatoare a contractului de voluntariat este supusa regulilor prevazute de Codul civil.

Voluntarul nu este imputernicit sa efectueze activitati specifice de control la obiectivele economico-sociale din zona sa de activitate.

Voluntarul nu este imputernicit sa aplice sanctiunile contraventionale prevazute de legislatia in vigoare din domeniul in care isi desfasoara activitatea.

Contractul de voluntariat este valabil numai pentru activitatile din domeniul ______________________________________________.

Daca pe parcursul executarii contractului de voluntariat intervine, independent de vointa partilor, o situatie de natura sa ingreuneze executarea obligatiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar daca situatia face imposibila executarea in continuare a contractului, acesta este reziliat de plin drept.

Modificarea contractului de voluntariat se poate face la cererea scrisa a uneia dintre parti, formulata in termen de 15 zile de la data la care a intervenit situatia prevazuta la pct. 7.

Denuntarea unilaterala a contractului de voluntariat are loc din initiativa voluntarului sau a beneficiarului voluntariatului, cu un preaviz de 15 zile, fara obligatia prezentarii motivelor.

Litigiile izvorate din incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului de voluntariat sunt de competenta instantelor judecatoresti, daca partile contractului nu le pot rezolva pe cale amiabila.

In cazul sesizarii unor fapte sau evenimente care in urma verificarilor de catre autoritatile competente se constata ca sunt de rea-credinta si nefondate, contractul devine nul de drept.

 

 

 

                Institutia                                                  Voluntar,

 

 

______________________                       _____________________

 

 

 


DOWNLOAD

Comentarii