Contract de furnizare marfa

In cazul societatilor comerciale care primesc marfuri sau materii prime de la furnizori, inaintea efectuarii activitatii de furnizare, cele doua parti sunt obligate sa intocmeasca un contract de furnizare marfa.

Vezi mai jos cum arata un contract de furnizare marfa:

Exemplu Contract de furnizare marfa

CONTRACT DE FURNIZARE MARFA

Nr.______ din ___/___/_______

PARTILE CONTRACTANTE

 

Societatea _____________________.,  cu sediul in ______________________, inregistrata la Registrul  Comertului cu numarul _______________________, CUI ., atribut fiscal _____________________, reprezentata prin : in calitate de _______________ denumita in continuare Furnizor, pe de o parte

Si

S.C. _______________________cu sediul in ____________________, _______________, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. _______________, cod fiscal nr. _________________, avand contul nr. ___________________  deschis la __________________ reprezentata de _______________, cu functia de ____________________, denumita, in continuare Cumparator,

 

Au convenit sa incheie prezentul Contract de Furnizare Marfa, cu respectarea urmatoarelor clauze:

 

OBIECTUL CONTRACTULUI

 

Obiectul contractului il reprezinta

furnizarea de marfuri de catre S.C S.A, in calitatea sa de Furnizor catre __________________, in  calitatea sa de Cumparator.

 

Produsele ce urmeaza a fi comercializate in temeiul prezentului contract sunt:

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

 

 

Operatiunile efective de vanzare-cumparare se vor desfasura in temeiul comenzilor emise de cumparator cu respectarea dispozitiilor prezentului contract.

 

DURATA CONTRACTULUI.

 

Durata prezentului contract este de ____ luni de la data semnarii contractului; prezentul contract se prelungeste automat pentru perioade sucesive de cate _____ luni, daca nici una din  parti nu a cerut expres rezilierea lui, prin transmiterea unei notificari de incetare a contractului cu o luna calendaristica in avans.

 

PRETUL SI MODALITATEA DE PLATA

 

Pretul este diferentiat pe categorii de marfuri,

exprimat in €, conform notificarilor de preturi trimise prin posta electronica sau prin fax, calculate in lei la cursul de schimb trecut in notificarea de preturi.

 

Plata produselor se va face in LEI in contul bancar al Furnizorului.

 

Termenul de plata este de ___________ zile calentaristice de la livrare fiind mentionat pe factura de livrare.

 

Obligatia de plata a Cumparatorului se considera a fi executata

la momentul confirmarii de catre banca, a creditarii contului Furnizorului cu suma reprezentand valoarea facturilor aferente marfurilor livrate.

 

In momentul livrarii marfurilor si efectuarii receptiei cantitative si calitative

in conformitate cu articolul 5.6., Cumparatorul va emite un Bilet la Ordin in favoarea Furnizorului de valoare egala cu valoarea marfurilor achizitionate si un termen de plata in conformitate cu articolul 4.3

 

La data semnarii contractului, discountul oferit de Furnizor Cumparatorului este de:

 

______________________________   ________%

______________________________   ________%

______________________________   ________%

______________________________   ________%

 

COMANDA SI LIVRAREA

 

Comanda Cumparatorului trebuie sa fie ferma si sa contina toate elementele de identificare

ale fiecarui produs ce se doreste a fi achizitionat. Furnizorul nu isi asuma nici o raspundere pentru comenzile realizate de persoane neautorizate de Cumparator, aceste comenzi fiind considerate valabile in temeiul prezentului Contract .

 

Pe baza elementelor precizate in comanda si in limita stocului disponibil, Furnizorul va emite Cumparatorului factura fiscala.

 

Furnizorul nu este responsabil fata de Cumparator pentru lipsa din stoc a produselor

 

Livrarea produselor se va face pe baza facturii fiscale eliberate de Furnizor. Transmiterea proprietatii produselor de la Furnizor la Cumparator se face la momentul livrarii produselor.

 

Receptia calitativa si cantitativa a marfii se va face in momentul livrarii,

Furnizorul fiind exonerat  de orice raspundere atat pentru viciile aparente ale produselor cat si pentru lipsa vreunui produs dintre cele comandate, pe care Cumparatorul nu le-a semnalat in momentul receptiei. In cazul ridicarii produselor de la sediul Furnizorului, receptia se va face in momentul livrarii. In cazul livrarii produselor la sediul Cumparatorului prin curier, receptia trebuie facuta in termen de 24 de ore de la data primirii marfii, iar eventualele reclamatii trebuie facute in termen de maxim 1 zi lucratoare de la data receptionarii marfii. Neinregistrarea reclamatiilor in termenul de mai sus duce la decaderea Cumparatorului din dreptul de a mai reclama lipsurile cantitative si/sau calitative, marfa fiind considerata  in buna stare atat cantitativ cat si calitativ.

 

Refuzul unor bunuri nu-l scuteste pe Cumparator de obligatia de a plati bunurile pe care nu le refuza sau de a executa alte obligatii in conformitate cu acest contract.

 

 

 

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

 

DREPTURILE SI OBLIGATIILE FURNIZORULUI

 

Furnizorul se obliga sa transmita dreptul de proprietate asupra produselor ce fac obiectul fiecarei comenzi a Cumparatorului, in conditiile stipulate in contract.

 

Furnizorul se obliga sa informeze lunar Cumparatorul asupra punctelor de vanzare catre care acesta poate vinde produsele achizitionate

 

Furnizorul se obliga sa livreze produsele in conformitate cu clauzele prezentului contract.

 

Furnizorul are dreptul sa verifice indeplinirea obligatiilor asumate de catre Cumparator

in conformitate cu articolul  6.2.3, 6.2.4, 6.2.5. In cazul constatarii neindeplinirii acestor obligatii, Furnizorul are dreptul de a sista livrarile de marfuri catre Cumparator si de a solicita plata de daune.

 

Furnizorul are dreptul sa modifice discounturile oferite Cumparatorului printr-o informare

transmisa Cumparatorului, informare ce intra in vigoare la data emiterii ei si care face parte integranta prin prezentul contract.

 

OBLIGATIILE CUMPARATORULUI

 

Sa achite pretul produselor comandate si livrate potrivit prezentului contract, in cazul intarzierilor de plata sa achite penalizari de 0.1% pe zi.

 

Sa informeze Furnizorul in termen de 24 de ore asupra oricarei schimbari a datelor de identificare

a societatii comerciale ( sediu, numar de inredistrare la Registrul Comertului, banca, cont bancar, etc.)

 

Sa vanda produsele __________________ achizitionate de la Furnizor numai in punctele de vanzare

in care are instalat un echipament de tranzactie furnizat de _________________in temeiul contractului numarul ____________ din data ______________ La data semnarii contractului lista punctelor de vanzare in care este permisa vanzarea produselor ______________________este detaliata in Anexa 1

 

Sa raporteze in primele ____ zile lucratoare ale fiecarei luni,

vanzarile cantitative efectuate in luna precedenta in fiecare punct de vanzare, detaliat pentru fiecare produs achizitionat de la Furnizor.

 

Sa asigure afisarea materialelor informative si promotionale puse la dispozitie de catre Furnizor,

in conformitate cu standardele comunicate de acesta, in toate punctele de vanzare in care vinde produsele achizitionate de la Furnizor

 

Sa asigure permanent prezenta la vanzare a produselor, in  toate punctele in care vinde produsele achizitionate de la Furnizor.

 

 

 

 

 

CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE

 

Partile contractante sunt obligate sa foloseasca datele si informatiile tehnice de afaceri furnizate

de catre Furnizor catre Cumparator numai in scopul realizarii prezentului contract si sa nu furnizeze altor persoane care nu sunt implicate direct in realizarea acestui contract. Informatia nu poate fi utilizata pentru orice alte scopuri fara consimtamantul in prealabil scris al Furnizorului, exceptie fiind cazul cand:

este publica in momentul transmiterii sale, sau devine publica ulterior altfel decat din vina Cumparatorului;

a fost cunoscuta de catre Cumparator anterior aducerii la cunostinta de catre Furnizor asa cum pot dovedi documentele scrise ale Cumparatorului.

 

7.2               Prezentul articol se aplica pe durata intregului contract si dupa incetarea acestuia indiferent de motive, pe o perioada de ___ani.

 

INCETAREA SI EFECTELE INCETARII CONTRACTULUI

 

In cazul neindeplinirii oricarei obligatii contractuale de catre Cumparator,

Furnizorul poate denunta unilateral prezentul contract imediat, fara notificare sau indeplinirea vreunei formalitati si fara despagubiri.

 

In afara de celelalte conditii mentionate in prezentul contract acesta poate fi denuntat unilateral

de catre oricare dintre parti, fara nicio despagubire  catre cealalta parte printr-o notificare scrisa care va avea efect din momentul comunicarii in  urmatoarele situatii: I. cealalta parte este in stare de insolvabilitate cunoscuta, este in incetare de activitate sau alte situatii asemanatoare prevazute de legislatie II. a inceput impotriva celeilalte parti procedura de faliment; lichidare judiciara etc.

 

Furnizorul are dreptul sa rezilieze fara despagubiri  si imediat prezentul contract,

inmanand Distribuitorului in scris notificarea de reziliere, care produce efecte din  ziua comunicarii, daca pentru orice motiv se intrerupe contractul Furnizorului cu ________________________, sau daca din orice motiv juridic, comercial sau de alta natura se intrerupe livrarea de produse de catre acestea.

 

Furnizorul poate sa rezilieze imediat prezentul contract fara notificare prealabila,

si  fara despagubiri in cazul in care exista o astfel de cerere, pentru  orice motiv, din partea cumparatorului.

 

Incetarea prezentului contract pentru orice motiv nu afecteaza drepturile sau obligatiile deja scadente

ale partilor si  nu va influenta aplicarea sau mentionarea oricarui articol al prezentului contract care angajeaza partile si dupa incetarea pentru orice motiv al prezentului.

 

In cazul de incetare al prezentului contract,

Furnizorul isi pastreaza toate drepturile de a solicita si a primi toate sumele restante la plata pe care le poate pretinde impotriva Cumparatorului conform prezentului contract.

 

FORTA MAJORA

Suspendarea efector contractului poate interveni prin aparitia unui caz de forta majora care

pune partile sau numai una dintre ele intr-o imposibilitate temporara de a-si executa obligatiile.

 

Prin forta majora se inteleg toate evenimentele si/ sau imprejurarile aflate

in afara controlului partii care o invoca, absolute inevitabile si imprevizibile, care au aparut dupa data incheierii prezentului contract si care impiedica sau intarzie, total sau partial, implinirea obligatiilor contractuale ( acte guvernamentale, catastrofe, razboaie etc.)

 

Cazul de forta majora trebuie certificate de catre Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

 

Partea care invoca forta majora va remite celeilalte parti dovezile emise

de catre autoritatea competenta in cel mult trei zile de la producera evenimentului.

 

Situatia de forta majora nu va exonera partile de obligatiile de plate asumate pana la data aparitiei fortei majore.

 

Exonerarea de raspundere este valabila numai pentru durata existentei cazului de forta majora.

LITIGII

 

Litigiile de orice fel, decurgand din executarea prezentului contract de furnizare marfa

ori in legatura cu aceasta , in cazurile in care acestea nu pot fi solutionate pe cale amiabila vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Furnizorului.

 

NOTIFICARI

 

Orice notificare adresata de una dintre parti celeilalte va fi realizata prin scrisoare recomandata

cu confirmare de primire. Notificarea este valabila din momentul emiterii, confirmarea de trimitere facand proba.

CLAUZE FINALE

 

Nulitatea uneia dintre clauzele prezentului contract nu afecteaza valabilitatea celorlalte clauze.

In masura in care sensul si scopul prezentului contract nu sunt afectate se va introduce o clauza noua valabila.

 

Partile convin ca toate neintelegerile privin validitatea prezentului contract

sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea cestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila.

 

In situatia in care una dintre parti datoreaza celeilalte parti o suma de bani

ce reprezinta o creanta certa lichida si exigibila, partea in drept poate recurge la procedura somatiei de plata prevazuta in Ordonanta de Guvern nr.5/2001.

 

Orice modificare a prezentului contract se face prin act aditional, ca urmare a negocierilor intervenite intre parti.

 

Anexele la contract sunt parte integranta a contractului

 

Prezentul contract s-a incheiat azi ___/___/________in 2 (doua) exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte, avand aceeasi valoare juridica. Anexa 1 face parte integranta din prezentul contract.

 

FURNIZOR                                                                                                     CUMPARATOR

__________________                                                                       __________________________

 

 


DOWNLOAD

Comentarii