Contract de comodat apartament

Contractul de comodat apartament intre persoane fizice este un tip de contract prin care una dintre parti, numita comodatar obtine un apartament in folosinta de  la  comodant. Transmiterea apartamentului se face pentru folosinta temporara si in mod gratuit comodataroului care are obligatia sa inapoieze comodantului la finalul contractului.
Acest tip de Contract de comodat este reglementat de Codul Civil – Art. 1560-1575.

Vezi mai jos model de contract de comodat.

 

Exemplu Contract de comodat apartament


CONTRACT DE COMODAT

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Art. 1. Dl./D-na. ……………………………………………, cu domiciliul în ……………………………………………….., str. ………………………………………………………. nr. …., judeţul/sectorul …………., identificat cu B.I. seria …… nr. …………………. în calitate de COMODANT,
şi
Art. 2. Dl./D-na. ……………………………………………., cu domiciliul în ………………………………………………., str. ………………………………………………….., nr. …., judeţul/sectorul …………., identificat cu B.I. seria ……. nr. ………………. în calitate de COMODATAR,

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 3. Obiectul contractului îl constituie folosinţa de către comodatar a apartamentului aflat în proprietatea d-lui/d-nei. ……………………………………….., în calitate de comodant, situat în ………………………………………. str. ……………., nr. ……, pe care comodatarul se obligă să îl folosească potrivit destinaţiei sale.

TERMEN

Art. 4. Comodantul acordă comodatarului folosinţa apartamentului pe o durată de …… ani, cu începere de la data semnării contractului.

OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Art. 5. Comodantul se obligă:
– să dea comodatarului spre folosinţă apartamentul ce face obiectul prezentului contract;
– să restituie comodatarului cheltuielile făcute cu întreţinerea apartamentului;
Art. 6. Comodatarul se obligă:
– să folosească şi să întreţină apartamentul ca un bun proprietar;
– să folosească apartamentul potrivit destinaţiei stabilite prin prezentul contract;
– să restituie la data încheierii contractului bunul împrumutat.

RĂSPUNDEREA

Art. 7. Comodatarul răspunde pentru deteriorarea sau pierderea – în tot sau în parte – a lucrului, dacă nu dovedeşte că deteriorarea ori pieirea s-a produs fortuit sau că deteriorarea este consecinţa folosirii potrivit destinaţiei şi fără culpă din partea sa.

DAUNE COMINATORII

Art. 8. În cazul în care comodatarul nu eliberează apartamentul la sfârşitul contractului, acesta este obligat să plătească comodantului, daune cominatorii în valoare de …………. lei pentru fiecare zi de întârziere.

FORŢA MAJORĂ

Art. 9. Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă.
Partea contractantă care invocă forţă majoră, o poate face opozabilă celeilalte părţi cu condiţia informării despre apariţia cauzei de forţă majoră în cel mult 5 zile de la apariţia acesteia adăugând o confirmare a unor autorităţi competente care să certifice realitatea şi exactitatea cauzei.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 10. Raporturile contractuale încetează prin restituirea lucrului în stare corespunzătoare la termenul prevăzut în contract.
Art. 11. În caz de nerespectare a obligaţiilor de către comodatar, comodantul poate cere rezilierea contractului.

LITIGII

Art. 12. Litigiile dintre părţile contractante, în cazul în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi ……. în 3 exemplare originale, din care unul rămâne la comodant, unul la comodatar şi unul la notariat.

Semnăturile părţilor

COMODATANT,

COMODATAR,


DOWNLOAD

Comentarii