Promisiune unilaterala de vanzare

Spre deosebire de oferta de a contracta, care este un act juridic unilateral, în cazul promisiunii de vânzare, o persoană prevăzând un interes pentru ea de a dobândi proprietatea unui bun, primeşte promisiunea proprietarului de a vinde acel bun, păstrându-şi rezerva (opţiunea) de a îşi manifesta consimţământul de a cumpăra sau nu. O promisiune de vânzare acceptată cu această rezervă constituie un contract, dar nu constituie o vânzare şi nici nu produce efectele unei vânzări.

Promisiunea de vânzare este un antecontract, care dă naştere la un drept de creanţă, una dintre părţi fiind obligată – obligaţie de a face – faţă de cealaltă parte să vândă în viitor un anumit bun, beneficiarul promisiunii putând opta în sensul de a-l cumpăra ori nu. Promisiunea de vânzare nu transferă proprietatea, ci dă naştere unor obligaţii cu caracter personal pentru una din părţi, cealaltă parte păstrându-şi libertatea de a decide.

Obligaţia – intenţia de a înstrăina un imobil – poate fi înscrisă pentru informare prin notare în cartea funciară.

Dacă beneficiarul va opta în sensul cumpărării bunului, dar promitentul, prin încălcarea obligaţiei asumate, va refuza vânzarea – sau eventual a şi vândut lucrul altei persoane – contractul proiectat nu se va încheia, beneficiarul având dreptul la daune – interese potrivit obligaţiei de a face.
Rezultă că promisiunea de vânzare este un contract unilateral, deoarece creează obligaţii numai pentru una din părţi – promitent. Este posibil ca, în schimbul dreptului de opţiune ce i se oferă, beneficiarul promisiunii să se oblige la plata unei sume de bani – preţul dreptului de opţiune, moment în care promisiunea unilaterală de a vinde va deveni antecontract sinalagmatic (bilateral).
Obligaţia promitentului născută din promisiunea de vânzare se stinge la expirarea termenului prevăzut sau, dacă nu s-a prevăzut un termen, la expirarea termenului general de prescripţie (3 ani), care începe să curgă de la data încheierii promisiunii de vânzare.

 

Vezi mai jos cum arata o promisiune unilaterala de vanzare:

Exemplu Promisiune unilaterala de vanzare

PROMISIUNE UNILATERALA DE VANZARE

 

  1. PARTILE

 

Art.1

 

Subsemnatul ____________________________, domiciliat in_____________________,  str_________________________, nr___, bl___ , ap__, posesor al B.I. cu seria__, nr_________________, in calitate de promitent.

si

Subsemnatul ____________________________, domiciliat in_____________________,  str_________________________, nr___, bl___ , ap__, posesor al B.I. cu seria__, nr_________________, in calitate de beneficiar al promisiunii.

 

  1. OBIECT

 

Art.2

 

Incheierea in forma autentica a contractului de vanzare-cumparare a imobilului situat in______________________, str__________________, nr__, proprietatea promitentului, dupa cum rezulta din Certificatul fiscal nr___, eliberat de Administratia Financiara a ________________________ si din Certificatul de sarcini nr___, eliberat de Notariatul __________

 

Art.3

 

Plata sumei de _______________ lei(Euro), in schimbul promisiunii de vanzare.

 

III. DATA INCHEIERII CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMPARARE

 

Art.4

 

Contractul de vanzare-cumparare a imobilului se va incheia la data de ___/___/______

 

  1. PRETUL IMOBILULUI

 

Art.5

 

Pretul de vanzare al imobilului stabilit de parti prin prezenta promisiune unilaterala de vanzare este de ___________________ lei ( Euro ).

 

  1. DATA SI LOCUL PLATII

 

Art.6

 

Suma reprezentand pretul contractului se va achita la data ___/___/______, la domiciliul promitentului.

 

 

 

  1. TRANSMITEREA DREPTURILOR

 

Art.7

 

Transmiterea drepturilor dobandite de beneficiarul promisiunii nu este posibila decat cu acordul prealabil scris al promitentului.

 

 

 

VII. CONTINUTUL CONTRACTULUI

 

Art.8

 

Drepturile promitentului

 

Promitentul are dreptul sa ceara achitarea pretului contractului.

 

Art.9

 

Obligatiile promitentului

 

Promitentul are obligatia sa incheie la cererea beneficiarului promisiunii contractul de vanzare-cumparare a imobilului.

 

Art.10

 

Drepturile beneficiarului promisiunii

 

Beneficiarul promisiunii are dreptul sa ceara incheierea contractului la data stabilita.

 

Art.11

 

Obligatiile beneficiarului

 

Beneficiarul promisiunii are obligatia sa achite promitentului pretul contractului.

 

 

 

 

VIII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

 

Art.12

 

In cazul in care promitentul refuza sa-si execute obligatia asumata, acesta datoreaza beneficiarului promisiunii cu titlul de daune-interese suma de ________ lei (Euro).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. FORTA MAJORA

 

Art.13

 

Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

 

 

  1. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

 

Art.14

 

Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea prezentului contract se va solutiona de catre instantele judecatoresti competente.

 

Prezentul contract s-a incheiat la data de ___/___/_____, in ___ exemplare.

 

 

        Beneficiar al                                                               Promitent

         Promisiunii

 

 

    _________________                                             _________________

 


DOWNLOAD

Comentarii