Procura generala de administrare

Vezi mai jos cum arata o procura generala de administrare a bunurilor inclusiv vanzare-cumparare:

 

Exemplu Procura generala de administrare

Procura generala de administrare inclusiv vanzare-cumparare

 

Subsemnatul …………………………………………………………. cetăţean ………………………………………., născut la data de …………………………….., în localitatea ……………………………….., de sex ……………….., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………, posesor al …………………………., seria ……….. nr. ………………………. eliberat de …………………………….. la data de ………………………………………….., cod numeric personal ……………………………………………..,împuternicesc prin prezenta pe

…………………………………………………………. cetăţean ……………………, născut la data de ………………………………, în localitatea …………………………………., de sex ……………., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………., str. …………………………………………….. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………, posesor al …………………………, seria …………… nr. ……………………… eliberat de ……………………….. la data de ……………………………………., cod numeric personal ………………………………………………….., pentru a administra pentru mine şi în numele meu, ……………………………………………. .

În vederea susţinerii, apărării drepturilor şi intereselor mele, mandatarul meu poate decide, după libera sa apreciere, în legătură cu îndeplinirea tuturor actelor de administrare, conservare şi dispoziţie a drepturilor mele, privind ………………………………………, poate să plătească orice sumă de bani ce datorez, atât ca impozite şi taxe, cât şi cu orice alt titlu.
Totodată, mandatarul meu mă va reprezenta în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad, asistat la nevoie de un avocat ales la libera sa apreciere, va înainta orice acţiune va socoti ca fiind utilă apărării intereselor mele, o va susţine, restrânge sau retrage, va propune şi administra probele necesare, va uza de orice cale de atac prevăzută de lege împotriva hotărârilor ce se vor da şi va încasa orice sume de bani ce se vor stabili că mi se cuvin din aceste hotărâri, va face apeluri, recursuri, revizuiri, contestaţii, intervenţii, chemări în garanţie, cereri reconvenţionale, recuzări etc., va face cereri de perimare, conexări, declinări de competenţă, de închidere şi redeschidere a dosarelor, va primi citaţii, somaţii, sentinţe, decizii şi va semna pentru ele acolo unde este necesar, va invoca excepţii sau mijloace de apărare, va lua termene în cunoştinţă, va cere comunicări de acte, va chema şi va răspunde la interogatorii, va deferi jurământ şi îl va accepta sau referi, va cere proba cu martori, verificarea de scripte şi expertize, se va înscrie în fals, va cere învestirea cu formulă executorie a hotărârilor rămase definitive şi le va primi învestite, va primi şi executa orice titlu definitiv cerând, înfiinţând sau desfiinţând toate felurile de urmăriri şi executări mobiliare sau imobiliare, va face somaţii, notificări şi comandament, va înfiinţa şi desfiinţa sechestre asiguratorii sau definitive, va face popriri, precum şi urmăriri de venituri, va face şi va semna toate actele şi va îndeplini toate formalităţile necesare pentru punerea în vânzare a averii mobile şi/sau imobile a debitorului, va asista la vânzare, va fixa preţul la licitaţie, va concura în numele meu, va fixa preţul adjudecării licitaţiei, va cere facerea ordonanţei de adjudecare şi o va primi, va cere punerea în posesie şi mă va reprezenta la această operaţiune.
Mandatarul meu este împuternicit, de asemenea, să încheie orice contracte de vânzare, schimb sau asociere cu alte persoane fizice sau juridice, din ţară sau din străinătate, cu respectarea legilor în vigoare privind bunurile mobile sau imobile, proprietatea mea şi va putea cumpăra, în numele meu, orice fel de asemenea bunuri, primind sau plătind preţul, semnând actele în formă autentică sau chitanţă, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Prezentul mandat este gratuit şi valabil până la revocarea sa expresă, iar în baza lui, mandatarul meu va face tot ceea ce va crede de cuviinţă pentru apărarea intereselor mele, având, în acelaşi timp, dreptul de a da, la rândul său, procură de substituire oricărei persoane sau unui avocat.
În îndeplinirea prezentului mandat, mandatarul meu va semna în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, semnătura sa fiindu-mi opozabilă.

Redactată şi editată/dactilografiată în ………………… exemplare, la …………………… .

S-au eliberat părţilor …………………. exemplare.

MANDANT

______________________________


DOWNLOAD

Comentarii