Procura adoptie minor

Vezi mai jos cum arata o procura de adoptie a unui minor:

Exemplu Procura adoptie minor

Procura adoptie minor

 

Subsemnatul ………………………….. cetăţean ………………….., născut la data de ……/……/………., in localitatea …………………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat in ……………………, str. ………………… nr. ……., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ……………………., posesor al ……, seria ………. nr. …………………… eliberat de …………… la data de ……./……/…….., cod numeric personal …………………………………,

împuternicesc prin prezenta pe …………………………. cetăţean …………………………., născut la data de ………………………………, in localitatea ………………………………., căsătorit/necăsătorit, domiciliat in ……………………., str. ………………………… nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………., posesor al …………., seria ………… nr. ……………… eliberat de ………………….. la data de …………………., cod numeric personal …………………, cu puteri depline, sa mă reprezinte in condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/1997, cu privire la regimul juridic al adopţiei, aprobata cu modificări prin Legea nr. 87/1998, in fata tuturor autorităţilor administraţiei publice competente si in fata instanţelor judecătoreşti de orice grad, in vederea adopţiei minorului ……………………………., născut la data de ……………… in …………………., fiul natural al …………………………….., conform certificatului de naştere seria ………….. nr. ………………………… emis de Primăria …………………………. la data de ……………………………. având codul numeric personal nr. …………………………., domiciliat in ……………………….. .

In acest scop, mandatarul meu mă va reprezenta in fata instanţelor judecătoreşti de orice grad, va înainta cererea mea in vederea adopţiei minorului …………………………… si o va susţine, va propune si administra probele necesare, va primi hotărârea judecătorească, va exercita si va susţine, după caz, orice cale de atac prevăzută de lege împotriva hotărârilor ce se vor pronunţa.

Prezenta procura este gratuita si valabila pana la revocarea expresa a mandatarului, iar in baza ei, acesta va face tot ceea ce va crede de cuviinţă pentru apărarea intereselor mele privind adopţia menţionată având, in acelaşi timp, dreptul sa angajeze un avocat, la libera sa apreciere.

In îndeplinirea prezentului mandat, mandatarul meu va semna, in numele meu şi pentru mine, orice act, oriunde va fi necesar, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.

Redactată şi editată/dactilografiată în ………. exemplare, la …………… astăzi, data autentificării.

S-au eliberat părţilor ……………….. exemplare.

MANDANT

____________________


DOWNLOAD

Comentarii