Imputernicire SRL

Vezi mai jos cum arata o imputernicire srl:

Exemplu Imputernicire SRL

IMPUTERNICIRE

  1. ____/____

Subscrisa S.C. _________________________ S.R.L., cu sediul in localitatea _______________, str. _______________________ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ________________ sub nr. J__/__/___, CUI __________________, reprezentata de ______________________________________, nascut la data de ___/___/_____ in ___________, Jud. ___________, domiciliat in ___________________, str. ________________________ nr. ____, bl____, sc. ___., ap. ____, Jud. ______________, in calitate de administrator prin prezenta  il/o  imputernicesc pe

domnul/ doamna __________________________, domiciliat/a in _____________________, str. _____ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. __, CNP _________________, CI seria ___ nr. ____________ eliberata la data de ___/___/______ , pentru ca in numele meu si in contul societatii sus mentionate sa indeplineasca toate formalitatile necesare la Oficiul Registrului Comertului ________________ pentru ________________________________________________________________ si sa semneze formularele corespunzatoare acestor operatiuni, semnatura sa fiindu-mi opozabila atat mie cat si tertilor.

Administrator ,

___________________________


DOWNLOAD

Comentarii