Conventie civila de prestari servicii

Vezi mai jos cum arata o conventie civila de prestari servicii:

Exemplu Conventie civila de prestari servicii

 

 

CONVENTIE CIVILA DE PRESTARI SERVICII

 

  1. Partile contractante:
  2. S.C. ________________________________, cu sediul in __________ _____str. ________________, nr. __., telefon ______., cont virament nr. ___________, deschis la ________________ reprezentata prin ______________________________ in calitate de ___________________, numita in prezentul contract angajator(beneficiar),

si:

  1. Dl (D-na) ____________________________, domiciliat(a) in ______________, str. _______________ nr. ___, judetul _______, nascut(a) in localitatea _______ ___la data de _________ posesor al actului de identitate seria ___, nr. _______________, eliberat de _____________, la data de _______, codul numeric personal _____________________________, in calitate de prestator de servicii (executant),

am incheiat prezenta conventie civila in urmatoarele conditii stabilite de comun acord:

 

  1. Obiectul conventiei civile

 

activitatea/lucrarea care urmeaza sa fie prestata ___________________________________

remuneratia bruta stabilita pentru prestatie _________ lei

data efectuarii platii/remuneratiei _______________.

 

III. Drepturile si obligatiile partilor

 

  1. Angajatorul se obliga:

sa-l remunereze pe prestator pentru rezultatul muncii sale;

sa creeze prestatorului conditii corespunzatoare de munca, cu respectarea normelor de protectia muncii;

sa retina si sa vireze impozitul prevazut de lege pentru venitul realizat de prestator.

 

 

 

  1. Prestatorul se obliga:

sa presteze activitatea sau sa predea lucrarea la termenul convenit, in conditiile si de calitatea ceruta de beneficiar;

sa respecte secretul lucrarilor si regulile disciplinare stabilite de beneficiar pentru salariatii sai;

sa respecte normele de protectie a muncii specifice activitatii.

 

  1. Durata conventiei civile

 

Durata nedeterminata/determinata _________, timpul de lucru ____ore/zi (pentru activitate cu caracter de regularitate, conform art. 3 lit. a din Legea nr. 130/1999).

Durata executarii lucrarii ________ (pentru activitati prestate la asociatiile de locatari sau de proprietari, conform art. 3 lit. b din Legea nr. 130/1999).

 

  1. Modificarea conventiei civile

 

Modificarea oricarei clauze a conventiei civile se poate face numai prin intelegere intre parti, convenita in scris, prin act aditional la inspectoratul teritorial de munca.

 

  1. Incetarea conventiei civile

 

Prezenta conventie civila inceteaza:

prin acordul scris al partilor;

din initiativa temeinic motivata a uneia din parti, cu un preaviz de 15 zile lucratoare.

 

VII. Raspunderea partilor

 

Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin prezenta conventie civila atrage raspunderea partii in culpa, in afara de cazurile de exonerare prevazute de lege.

Litigiile ivite in derularea prezentei conventii civile se solutioneaza pe cale amiabila sau de catre judecatorie, in cazul in care nu s-au solutionat pe cale amiabila.

Prezenta conventie civila a fost incheiata in trei exemplare, cate unul pentru fiecare parte, iar al treilea exemplar pentru Inspectoratul Teritorial de Munca _____________________.

 

 

 

 

Angajator(Beneficiar)                                Prestator(Executant)

 

__________ __________________                                          ________________________________

 

 

 

 

 

 

L.S.

 

Avizat,

 

Functionarul inspecatoratului teritorial de munca

 

Numele si prenumele _______________________________.

 

Semnatura ______________

 

L.S.

 

 


DOWNLOAD

Comentarii