Model contract franciza

Franciza este folosita peste tot in lume in comertul international.

Contractul de franciza se realizeaza intre doua persoane fizice sau juridice: pe de o parte regasim  francizorul și, pe de altă parte, regasim beneficiarul sau concesionarul.

Obiectul contractului este reprezentat de oferirea in concesiune a unei marci sau a unui serviciu de catre francizor pentru beneficiar impreună cu asistența tehnica si cunostințele necesare pentru folosirea acesteia si indiferent de natura francizei.

Vezi model de contract de franciza

CONTRACTUL DE FRANCIZA

Exemplu Model contract franciza


I. PARTILE CONTRACTANTE:

1.1. S.C. …………………………………………… , cu sediul social in (localitatea) ………………., la adresa……………………………………………………………………………………………………., judet/sector ………………., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ………………………………, sub nr. ………………… din ……………….., cod fiscal nr………… din …………………, avand contul nr. ……………………………, deschis la …………………, existand si functionand potrivit legislatiei statului ……………….. reprezentata de ……………………, cu functia de ……………………………., cetatean ……………………………….., posesor act de identitate seria …………..numar………… in calitate de francizor , si

1.2. S.C. ……………………………………. ….., cu sediul social in (localitatea) ……………………la adresa. ……………………………………………………………………………………………………, judet/sector ……………….., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ………………………., sub nr. ………………. din ……………, cod fiscal nr. ………………. din ……………….., avand contul nr. ………………………………, deschis la ………………….., existand si functionand potrivit legislatiei statului ……………………. reprezentata de ……………………, cu functia de ……………………….., cetatean ………………………, posesor act de identitate, seria  ………..numar……………………….. in calitate de beneficiar ,

au convenit sa incheie prezentul contract de franciza, in urmatoarele conditii:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Francizorul se angajeaza, prin prezentul contract, sa puna la dispozitia beneficiarului marca de fabrica (de comert, de serviciu) pentru distribuirea si/sau fabricarea produselor si/sau serviciilor prevazute in anexa nr. ………….. la prezentul contract, sub numele sau, controland in permanenta aceasta activitate, prin intermediul magazinelor si/sau unitatilor, pe care le-a deschis in teritoriu .

2.2. Beneficiarul se obliga sa distribuie si/sau sa fabrice produsele si/sau serviciile ……………….. prevazute in anexa nr. ……….. la prezentul contract sub numele si in conformitate cu practica de afaceri a francizorului.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Contractul se incheie pe o durata de ………… ani, incepand cu data de ……………. pana la data de ……………. .

3.2. Partile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract prin incheierea, in scris, a unui act aditional, semnat de ambele parti.

IV. PRETUL CONTRACTULUI

4.1. Preturile de distributie si/sau de fabricatie pentru produse si/sau de servicii sunt cele inscrise in anexa nr. ……… la prezentul contract, preturi care includ: ……………………………………………………………………………………..

4.2. Preturile pot fi modificate numai cu acordul scris al partilor contractante. Oricare parte contractanta care solicita modificarea pretului se obliga sa notifice cealalta parte cu acordarea unui preaviz de ……………….. zile.

V. MODALITATILE DE PLATA . REDEVENTA

5.1. Beneficiarul se obliga sa achite francizorului pretul produselor si/sau serviciilor astfel:

·   – datele efectuarii platii ………………………………………………………………………………….

·   – locul efectuarii platii ……………………………………………………………………………………

·   – modalitatea de plata …………………………………………………………………………………..

5.2. Beneficiarul va plati …………………………… francizorului pana la data de …………………… ale fiecarui/ei …………………. an/luni un procent de ………………… % din valoarea produselor si/sau serviciilor receptionate, aceasta reprezentand redeventa cuvenita francizorului.

VI. OBLIGATIILE PARTILOR:

6.1. Francizorul se obliga:

·   sa puna la dispozitia beneficiarului, gratuit, design-ul, instructiunile necesare privitoare la mobilier si decorare pentru spatiile de desfacere si/sau fabricatie, spatiu pe care in prealabil l-a avizat;

·   sa acorde gratuit asistenta tehnica in domeniul conducerii si instruirii profesionale pe toata durata contractuala;

·   sa puna la dispozitia beneficiarului marca de fabrica, de comert sau de serviciu, al carei titular este;

·   sa puna la dispozitia beneficiarului licenta si know-how-ul unui proces deja existent de fabricatie si distributie;

·   sa transmita pana la data de …………….. beneficiarului dreptul de folosinta exclusiva, in limitele teritoriului, a marcilor puse la dispozitie;

·   sa nu foloseasca nici o alta marca sau nume pentru produsele respective, altele decat cele care au fost cesionate beneficiarului;

·   sa livreze produsele comandate de beneficiar, in cantitatile, calitatile si termenele pe care acesta le-a solicitat prin inscrisuri, conform regulii INCOTERMS 1990;

·   sa verifice punctele de desfacere si/sau de fabricatie deschise de beneficiar;

·   sa nu numeasca, pe durata derularii contractului, un alt beneficiar sau distribuitor pentru produsele si/sau serviciile ce fac obiectul prezentului contract;

·   sa garanteze produsele si/sau serviciile conform termenelor inscrise, in anexa nr. …….. la prezentul contract;

·   sa inceteze furnizarea anumitor produse beneficiarului, daca acest lucru se justifica prin conditiile economice;

·   in decursul fiecarui an, sa instruiasca un numar de maximum …………………. salariati ai beneficiarului, in tehnici si metode de distribuire a produselor, la sediul sau, pe o perioada nu mai lunga de …………………. zile. Cheltuielile pentru aceasta operatiune (de salarizare, transport si cazare ale personalului instruit) vor fi suportate de beneficiar.

6.2. Beneficiarul se obliga:

·   sa vanda produsele sau sa presteze serviciile, cu respectarea stricta a conditiilor contractuale sau, dupa caz, si realizarea productiei conform licentei francizorului si aplicarea procedeelor tehnice primite de la acesta;

·   sa vanda produsele numai in zona teritoriala determinata prin contract;

·   sa efectueze investitii, dupa caz, pentru a putea pune in aplicare formula de productie a francizorului;

·   sa accepte dreptul de control al francizorului;

·   sa desfasoare intreaga activitate sub numele comercial/marca francizorului;

·   sa faca cunoscut tertilor si consumatorilor faptul ca este beneficiarul francizorului;

·   sa informeze permanent pe francizor asupra modificarilor din planul legislativ, administrativ si de afaceri, in teritoriu;

·   sa-si asigure un stoc de produse care sa permita o activitate continua;

·   sa achite francizorului contravaloarea produselor, sa plateasca redeventa, in conditiile stipulate in prezentul contract, si sa suporte contravaloarea cheltuielilor de transport si asigurare a produselor;

·   sa nu divulge la terte persoane know-how-ul furnizat de catre francizor, atat pe toata durata contractului, cat si ulterior;

·   orice atingere ori contestare din partea unor terte persoane, in limitele teritoriului, la adresa marcilor cesionate, va fi adusa imediat la cunostinta francizorului specificandu-se toate aspectele relevante;

·   va lua orice masuri de natura a preveni eventualele incalcari sau de a apara marcile cedate.

VII. GARANTII

7.1. Francizorul garanteaza produsele conform termenelor de garantie stipulate in anexa nr. ……… la prezentul contract .

7.2. Francizorul se obliga sa asigure, pe cheltuiala sa, prin grija beneficiarului, service-ul pentru produsele necorespunzatoare. Punctul de service va fi organizat conform instructiunilor francizorului, in teritoriu, la sediul beneficiarului si va fi utilizat numai pentru produsele ce fac obiectul prezentului contract .

7.3. Francizorul se obliga sa puna la dispozitia beneficiarului intreaga documentatie privind service-ul, in termen de ……………………… zile, de la deschiderea primului magazin.

VIII. ALTE CLAUZE

8.1. Beneficiarul nu va promova distribuirea produselor in afara teritoriului si nici nu va vinde produse similare cu cele care fac obiectul prezentului contract, dar va putea sa onoreze comenzi pentru livrarea de produse in afara teritoriului emise de:

·   consumatori;

·   alti beneficiari ai francizorului.

IX. INVALIDAREA PARTIALA

9.1. Rezilierea totala sau partiala a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.

9.2. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natura sa inlature raspunderea partii care, din vina sa, a determinat incetarea contractului.

X. DIVIZAREA CONTRACTULUI

10.1. In cazul in care una sau mai multe clauze ale prezentului contract vor fi declarate nule, clauza/clauzele valide isi vor produce, in continuare, efectele, cu exceptia cazurilor in care clauza/clauzele anulate reprezinta o obligatie esentiala .

10.2. In conditiile prevazute la alineatul precedent sunt considerate esentiale urmatoarele obligatii: …………………………………………………………………………………………………………………………….

XI. RENUNTAREA LA DREPTURI

11.1. Faptul ca (una dintre parti) ………………………… nu insista pentru indeplinirea stricta a clauzelor prezentului contract sau nu-si exercita vreuna dintre optiunile la care are dreptul in baza prezentului contract nu inseamna ca renunta la drepturile pe care urmeaza sa le dobandeasca in temeiul prevederilor sale.

XII. CESIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Partile contractante nu vor putea cesiona drepturile si obligatiile prevazute de prezentul contract unei terte persoane fara acordul expres, dat in scris de cedent.

12.2. Acordul prevazut la alineatul precedent trebuie comunicat de cesionar in termen de …………….. zile de la data cand cedentul i-a cerut acest acord; in caz contrar se prezuma ca cesionarul nu a consimtit cesiunea contractului.

XIII. FORTA MAJORA

13.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege .

13.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ………………….. (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

13.3. Daca in termen de ……………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese .

XIV. CONSECINTE ALE INCETARII EFECTELOR CONTRACTULUI

14.1. In cazul incetarii efectelor prezentului contract, beneficiarul este obligat:

·   sa restituie, pe cheltuiala sa, francizorului toate produsele aflate in stoc care nu au fost integral platite;

·   sa plateasca toate sumele datorate francizorului, chiar daca asemenea sume au o scadenta ulterioara datei incetarii contractului.

XV. CLAUZA PENALA

15.1. In cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sa plateasca celeilalte parti penalitati daune-interese in valoare de ……………………, astfel: ………………………. .

XVI. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE

16.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor pe care le vor detine ca urmare a executarii clauzelor prezentului contract, potrivit prevederilor angajamentului, anexa nr. ………… .

XVII. NOTIFICARI

17.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract .

17.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

17.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

17.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele precedente.

XVIII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

18.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, conform regulamentului sau.

XIX. INCETAREA CONTRACTULUI

19.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui/unei tribunal arbitral/instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:

·   nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. ………., din prezentul contract;

·   este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;

·   cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;

·   isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract .

·   sau

·   in termen de …….. zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin.

19.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin ……… zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele .

19.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

19.4. Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.

XX. CLAUZE FINALE

20.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

20.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

20.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

20.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ………………. exemplare, din care …………….. astazi ……………………., data semnarii lui.

FRANCIZOR,                                             BENEFICIAR,

………………………….       ………………………………………………………


DOWNLOAD

Comentarii