Contract de inchiriere locuinta

Pentru ca inchirierea unui imobil sa se desfasoare in termeni legali si in siguranta atat pentru proprietar, cat si pentru chirias, cele doua parti sunt obligate sa intocmeasca un contract de inchiriere. Acest document cuprinde drepturile si obligatiile partilor, data de incepere si data de incheiere a contractului de inchiriere.

Vezi mai jos cum arata un contract de inchiriere:

Exemplu Contract de inchiriere locuinta

 

 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

 

Incheiat astăzi ___/___/_______

 

Între :

 

Subsemnatul(a)___________________, domiciliat in ____________________, str ___________ ______nr ____, bl __, ap _____., posesor al B.I. cu seria ____., nr ___________, eliberat de _________________ la data de ___/___/______  în calitate de proprietar a imobilului situat la adresa ________________________________________________________________ compus

din ____________________________________.

 

Si

 

Subsemnatul(a)___________________, domiciliat in ____________________, str ___________ ______nr ____, bl __, ap _____., posesor al B.I. cu seria ____., nr ___________, eliberat de _________________ la data de ___/___/______ în calitate de chiriaş.

 

Primul în calitate de proprietar închiriez, iar al doilea în calitate de chiriaş iau în chirie imobilul situat la adresa _________________________________________________________________________ compus din _________________ camere plus dependinţe, nemobilate / mobilate conform listei de inventar ce se va întocmi de către părţi la data intrării în imobil.

.

 1. Termenul de închiriere este de la data de ___/___/______ până la data de ___/___/______ cu posibilitate de prelungire prin acordul ambelor părţi fără modificarea condiţiilor din prezentul contract

2.Chiria lunara este de _____________Lei/Euro/USD .  Plata se face ____________________________

 1. Părţile au convenit astfel: chiriaşul sa plătească proprietarului suma de _____________Lei/Euro/USD cu titlul de garanţie pentru plata cheltuielilor ce cad în sarcina chiriaşului şi care privesc imobilul ce face obiectul prezentului contract. Proprietarul se obligă ca la încetarea raporturilor dintre părţi, raporturi ce rezultă sau sunt consecinţa prezentului contract de închiriere, să restituie chiriaşului această sumă de bani.
 2. În momentul încheierii contractului s-a plătit de către chiriaş suma de _____________Lei/Euro/USD reprezentând___________________________________________________
 3. Rezilierea contractului se face prin acordul ambelor părţi înainte de termen sau cu un preaviz de ___ zile calendaristice. În situaţia în care oricare din părţi nu respectă aceste condiţii va plăti celeilalte părţi despăgubiri în valoare de _____________Lei/Euro/USD
 4. OBLIGAŢIILE CHIRIAŞULUI:
 • chiriaşul se obligă să folosească bunul închiriat conform destinaţiei sale, să nu tulbure liniştea proprietăţilor vecini prin folosinţa sa.
 • va preda imobilul la finalul perioadei de locaţiune în condiţiile iniţiale preluării lui,
 • nu va subînchiria imobilul
 • să plătească la timp cheltuielile de folosinţa a imobilului (apă, gaz, electricitate, etc)
 • să respecte normele de prevenire a incendiilor, şi să întreţină bunurile în folosinţă exclusivă, (instalaţii de apa, gaz metan, mobilier- frigider şi dulap)
 • să păstreze curăţenia şi să respecte normele de igiena în interiorul imobilului
 • să restituie imobilul la data expirării contractului sau la rezilierea acestuia înainte de termen în condiţiile prezentului contract
 • să despăgubească proprietarul de eventualele daune produse imobilului sau a bunurilor din interiorul acestuia din folosinţa sa
 • să nu schimbe destinaţia imobilului din destinaţia de locuinţa
 1. OBLIGAŢIILE PROPRIETARULUI:

proprietarul se obligă să predea imobilul la data stabilită în contract în stare de folosinţă

proprietarul se obligă să asigure locatorului imobilul potrivit destinaţiei pentru care a fost închiriat

garantează chiriaşului împotriva viciilor ascunse ale imobilului  __________________________.

garantează pentru evictiune

 

Predarea imobilului către chiriaş se va face cel mai târziu la data de___/___/______ .

Prezentul contract conţine două pagini şi s-a încheiat în ______ exemplare, astăzi fiecare parte intrând în posesia unui exemplar din contract.

La preluarea imobilului, aparatele de măsura aveau următoarele indexuri:

Index contor apă caldă

Index contor apă rece

Index energie electrică

la data închirierii, la asociaţia de proprietari era de plata suma de _________Lei

 

 

 

     PROPRIETAR                                                              CHIRIAŞ

 

 

___________________                                _______________________

 

 


DOWNLOAD

Comentarii