Adeverinta de salariat

In vederea obtinerii unor beneficii din partea anumitor institutii ale statului, salariatul poate solicita conducerii o adeverinta de salariat. Aceasta contine informatii despre salariat si confirma calitatea acestuia de “angajat”.

Vezi mai jos cum arata adeverinta de salariat:

Exemplu Adeverinta de salariat

S.C. ……………………… S.R.L. / S.A.

str. ……………………………. nr. …

Localitate ………………., judeţ/sector ……………

Cod unic: ………………..

Tel.: …………. Fax: …………

nr. …….  data ……………

ADEVERINŢĂ

 

Se adevereşte prin prezenta că Dl./Dna ……………………………..….……………….. fiul/fiica lui……………………….. şi al/a ……………………. născut(-ă) la data de …………..… în localitatea …………………. judeţ (sector) ………….. cod numeric personal …………………………… domiciliat (-ă) în localitatea …………… str. ……………………… nr. …… bl. … sc. … et. … ap. … judeţ/sector ………………, posesor (-oare) al/a actului de identitate BI/CI/CP serie …….. nr.  ………., eliberat de  ……………….….…la data de ……….……… este angajat (-ă) la S.C. ………………………………………….. S.R.L. (S.A.) pe durată determinată/nedeterminată, în funcţia de …………………………….. având un salariu de bază brut lunar de încadrare de ……….. lei/lună în baza contractului individual de muncă nr. ….…. din ……….…. înregistrat la registrul Inspectoratului Teritorial de Munca al mun./jud. ………………………,

 

Se eliberează prezenta spre a-i servi la …………………………………………….…… ……………………………………………………………………………………………….…..

……………………………………………………………………………………………….…..

……………………………………………………………………………………………….…..

 

 

ANGAJATOR

 

……………………………………….

(nume şi prenume)

……………………………………….

(funcţie)

 

 

……………………………………….

(semnătura)


DOWNLOAD

Comentarii