Adeverinta concediu medical

In urma formularii solicitarii concediului medical de catre angajat, angajatorul este obligat sa elibereze o adeverinta care sa ateste calitatea sa in intreprindere si care sa contina datele personale si cuantumul taxelor platite de acesta la bugetul asigurarilor sociale de sanatate.

Vezi mai jos cum arata o adeverinta de concediu medical:

 

Exemplu Adeverinta concediu medical

S.C. ……………………… S.R.L. (S.A.)

Str. ……………………………. Nr. ……….

Localitate ………………., Judeţ/Sector ……….………

Cod unic: ……………………….

Tel.: ………………… Fax: …………….…

nr. …………. data ………………….

 

ADEVERINŢĂ

 

Se adevereşte prin prezenta că Dl./Dna ……………………………..….……………….. fiul/fiica lui ………………………….. şi al/a …………..………………. născut (-ă) la data de …………..… în localitatea …………………. judeţ (sector) ………….. cod numeric personal …………………….… domiciliat (-ă) în localitatea ……..…………………… str. …..…………………… nr. …… bl. … sc. … et. … ap. … judeţ/sector …………………….…,

posesor (-oare) al/a actului de identitate BI/CI/CP serie …… nr.  ………., eliberat de  ……………….….……. la data de ………………………… este angajat (-ă) la S.C. ………………………………………….. S.R.L. (S.A.) în baza contractului individual de muncă nr. …..…….. din ….…………………. înregistrat la registrul Inspectoratului Teritorial de Muncă al mun./jud. ………………………………

 

Precizăm că Societatea achită contribuţia legală pentru asigurări sociale de sănătate (7% – cota angajatorului si 6,5% – reţinută de la salariaţi) la Bugetul asigurărilor sociale de sănătate în contul nr. ……….………………………. deschis la Trezoreria operativă a judeţ ……………… sector ………

 

Se eliberează prezenta spre a-i servi la …………………….………….…………………

……………………………………………………………………………………….…..

 

Facem precizarea că salariatul nostru înregistrează/nu înregistrează un număr de ………. zile de incapacitate temporară de muncă în ultimele 12 luni de zile.

 

ANGAJATOR

 

……………………………………….

(nume şi prenume)

……………………………………….

(funcţie)

 

 

……………………………………….

(semnătura)

 

 


DOWNLOAD

Comentarii